Sport spel en spruitjes

Fannewike wie de ôfsluting fan de moderne dûnslessen yn de gymseal fan Reduzum. It wie prachtich! En op it ein stie eltsenien op de flier! Ek de pakes en beppes.
Takom jier komt der in ferfolch op de dûnslessen; Expressie les, mei dûns, teater en sang!
Alle ynfo stiet op www.sportspelenspruitjes.nl