Spilers fan ROTO opnij yn aksje

Neist meardere eigen suksesfolle foarstellings dit jier en it stik yn Idaerd, sille spilers fan toanielferieniging ROTO opnij yn aksje komme.
Dit kear op it Greidhoekfestival yn Wommels.
De spilers sille tegearre mei spilers fan Suprise út Witmarsum de iepening fan it festival fersoargje op sneon 17 septimber.