Spiderman op ‘e tsjerketoer

Dizze ‘spiderman’ is in ynspekteur fan de monumentenwacht dy’t ien kear yn ’t jier de tsjerke ynspektearret. Om de toer te besjen gean de monumentenwachters mei de trep nei boppe. Fan dit punt ôf kinne se abseilend oan de bûtenkant de galmgatten en de pinakels besjen.