Speure yn’t doarpsargyf

De doarpsskiednis leit ‘oeral en nergens’ ferspraat by hjoeddeistige en eardere foarsitters, sekretariaten en ponghâlders yn in doaze op’e souder of fier fuortstoppe yn in berging. Mocht der wat barre mei dizze minsken, dan is de kâns grut dat it neiteam de paperassen by it âld papier dogge en der in stik doarpshistoarje ferlern giet. Op dit momint hat it gjin wearde, mar dy wearde sit yn de tiid. Woansdei 30 oktober binne jim yn de TDS fan 19.00 wolkom