Speure yn it ferline

Fanút alle hoeken fan de wrâld kriget de argyfgroep in fersyken fan minsken oer har roots. It doarpsargyf hat in gruttal fotoboeken, eftergrûn ferhalen, dokumintaasje fan ferieningen, bedriuwen en famyljes. Hawwe jim thús noch materiaal foar it argyf of hawwe jim fraach oer de skiednis fan doarp nim dan kontakt op mei harren.