Spesjale kuierdei bern ûnderbou

Dit jier is der in spesjale kuierdei, op moandeitejûn, foar de bern fan de groepen 1 en 2. Peuters meie fansels ek mei rinne.
Natuerlik meie se ek alle fjouwer dagen rinne!
De start is moandei 18 maaie. Tusken 18.00 en 18.30 oere yn de kantine. Alle ynformaasje oer de kuier trije daags fine jim hjir.