Spannende PC

Oan ’t lêst ta hâlde it partoer fan Jan Dirk de Groot, Marten Hiemstra en debutant Alle Jan Anema it spannend. Yn de twadde omloop krige it partoer Berkepas it mar dreech tsjin dit jonge earste klas partoer. Mei in stân fan 5-5, 6-4 wûn trio Berkepas it fan dizze jongens. Mear nijs op de site fan de KNKB