Soldaat Hielke Hylkema fan Idaard

Op The Somme American Military Cemetery yn Bony, yn Noard-Frankryk, stiet net fier fan de yngong, de grêfstien fan in Hielke Hylkema, neffens de ynskripsje korporaal yn it 16th Infantery Bataljon, First Division, ôfkomstich út Illinois en sneuvele op 3 juny 1918. Hielke Hylkema, sa’n namme falt op fansels. Lomme Schokker socht it út en skreaun der in ferhaal oer.