Snoeiwurk oan Swinkades

Grienwurkers binne hjoed begûn mei it snoeien fan beamkeguod dat groeit oan de kades fan it Swin. It farwetter is sa wer better begeanber foar de kommende jierren.