Sniemonsters

De snie dy’t fannacht fallen is, is moai materiaal foar de kreativen ûnder ús. De jeugd leeft him op har frije woansdeitemiddei der hielendal op út. Hjir en dêr wurdt der drok wurke oan sniepoppen en oare monsters. Foto’s