Sniedunen sette Tsienzerbuorren op slot

De wyn en snie ha grutte sniedunen makke op ‘e Snitserdyk. Bewenners fan de Tsienzerbuorren bliuwe dêrom hjoed mar thús.