Snelle Jelle op redens

It iis op de iisbaan mei dan min wêze, op ’t Houtstek is it iis fan sa’n goeie kwaliteit dat bern der op ride kinne. Jelle Spoelstra kin no thús de redens ûnderbinne en sa in slach troch de buorren ride.