Smots meitsje

Op freed 2 oktober sil groep 3 en 4 smots meitsje . Der moatte apels skyld wurde, yn partsjes snije en dan….yn de panne. Hokker heit of mem kin hjir byhelpe?
It is fan 8.15 oant 11.45. Jim kinne oanmelde by master Arnold as by Jet Van’t Ende