Slotjûn DWEI

De slotjûn fan it biljertseizoen liket in moaie jûn te wurden. Sneon om 17.00 oere wurde de finales spile fan de Pier Riemersma-partij en it klupkampioenskip. Dêrnei sille de Three Farmer Boys mei rockabilly muzyk de saak opfleurje.