Sloop duplexwennings Master Gorterstrjitte

Dizze wike wurdt der útein set mei de sloop fan de duplexs wennings oan de Master Gorterstrjitte. Wenningboustifting Elkien sil de de kavels ferkeapje oan partikulieren dy’t hjir in wente werom sette wolle.
Der is al ien kavel ferkocht, dêr’t ek al in boufergunning foar oanfrege is.