Sleatgasten

‘Wie een prins wil trouwen, moet veel kikkers kussen’. De fammen fan de Bangmastrjitte ha no de kâns, want dizze kikkert lit se tichtby komme.