Slangen, spinnen en suertsjebeammen op it AOC

As foarberieding op it kommend skoaljier, is de boppebou nei it AOC west. Hjir koene se oan de hân fan in doedag efkes sjen, fiele en priuwe oan wat oare skoallen te bieden ha. Ald-learling Minne Wiersma gie mei syn âld-master en de klas der by lâns.