Slagge reünie

In tige slagge reüny, wie it slot fan twa dagen aktiviteiten rûnom it ôfskied fan Master Piter. It barren dêr’t in tal fan frijwilligers al mear as in jier mei dwaande west is. Foto’s