Slagge keatsclinic

Sa’n 45 bern hawwe mei dyn oan de iepening fan it keatsseizoen. Under lieding fan
Team Puur Passie waard der yn groepkes ôfwikseljend oefeningen en spultsjes dyn. Daniel, Gert Anne, Bauke, Sjoukje, Jetske en Ilse hawwe der mei har ynset foar soarge dat it in sear slagge clinic wie. Spitich genoch mist de keatsferiening nei dizze middei 8 keatsballen. (3 oranje, 2 roze, 2 giele learen ballen en 1 kunstof bal)As der immen by ûngelok in bal mei nei hûs naam hat, as jim fine ien op it fjild as boskjes dan graach ynleverje by Hans Brinksma