Slagge en no fierder

Kom fierder gie by de trije doarpen del om elkenien op te sykjen dy’t slagge is foar de eksamens. Benijd wa’t dit binne en wat se hjirnei dwaan sille? Besjoch dan gau de fideo.