Slagge audysjedei

Sneon wie de audysjedei foar spilers fan Oeds fan Fierwei. Op de boppeseal fan kafee bar De Welp wiene ferskate workshops. Mei in protte ynset en entûsjasme fan alle dielnimmers wie it in tige slagge middei.
Kommende freed is de earste koor repetysje om 19.30  ek op de boppeseal.