Slagge!!

Hjoed krije de eksamenkandidaten fan it foarset ûnderwiis berjocht at se slagge binne as net.
Bisto ek slagge , en stiest noch net by ús op’e list?
Jou it dan troch oan redactie@reduzum.com