Slagge!!!!

Hjoed in spannende dei foar de bern dy’t einseksamen VMBO, Havo en VWO dyn hawwe.
Binne jim slagge? Lit it de redaksje witte, dan sette we jim hjir bij op’e list. Mail dan nei redactie@reduzum.com