Slagge!

Hjoed en moarn krije de eksamenkandidaten fan it foarset ûnderwiis berjocht at se slagge binne as net.
Bisto ek slagge, en stiest noch net by ús op’e list?
Jou it dan troch oan redactie@reduzum.com