Slagge!

Juster in domper foar VMBO leerlingen. Troch fraude mei eksamens yn Rotterdam krigen guon har útslach in dei letter. Mar hjoed kin dan dochs de flach út.
Ek de VWO leerlingen krije hjoed te hearren at se slagge binne.
Elkenien dy’t slagge is, fan herte lokwinske.