Slagge!!

Hjoed en moarn krije bern út it fuortset ûnderwiis berjocht at se slagge binne. De redaksje lokwinsket elkenien dy’t slagge is. Binne jim slagge, lit it ús dan witte sadat we de list kompleet meitsje kinne.