Slagge!

In spannende tiid fan wachtsjen op ‘e eksamenútslach is foar de VMBO learlingen efter de rêch. Hjoed krigen se te hearren oft se slagge binne of net. Reduzum.com lokwinsket elkenien dy’t slagge is foar harren examens. Lokwinske