Skyline fan Reduzum

Tsjintwurdich is it measte boerelân ien grutte griene tekken. Dit lân mei al dy prachtige maaitiidsblommen docht dan ek suver âlderwetsk oan. In moai kontrast mei de nije ‘skyline’ fan Reduzum-súd.