Skutjassers sykje in nije maat

Op woansdeis is om 13.30 oere efter de tsjerke de lytse soas mei harren kaartmiddeis. Op freedtejûn wurdt der yn it kafee út en troch in spultsje skutjassen dien. Hjirfoar binne wol spilers nedich. Wolle jim dit kaartspul lere, kom dan ris del.
En wa wit binne jo oare jier de nije wrâldkampioen skutjassen.