Skutjasse

Op tiisdei 28 desimber kinne jim skutjasse yn de kantine. Je hoege nergens lid fan te wêzen, elts kin meidwaan. It begjint om acht oere. Opjaan kin bij Tsjeard Jorna of Henk Korf. Of jûns ek noch tusken healwei achten en acht oere, mar dan yn de kantine. Der wurdt skutte om 18 fleisprizen fan Sixma.