Skutjas kampioen

It hiele winterskoft komt der op woansdei in tal minsken byelkoar yn it Lokaal om te skutjassen. Oer 2010 hat Willem Hemstra de measte punten behelle. Hy kriget hjirfoar út hannen fan Henk Krans de earste priis.