Skriuwsters op ‘e praatstoel

De twa skriuwsters Baukje Wytsma en Akky van der Veer ha neist eigen wurk, ek tegearre in oantal boeken makke. Sa binne se de gearstallers en skriuwsters fan de boekerige ‘Dat wie doe sa’. Dizze boeken sitte fol mei ferhalen, gedichten en sprekwurden. Op 21 jannewaris fertelle se hjiroer by de ANBO.