Skriuwer m/f

By de Fûgelwacht is grut ferlet fan in skriuwer. Dêrom hawwe se op it prikboerd in oprop pleatst. Fljocht by jo de pinne as in fûgeltsje oer it papier, of wolle jim noch mear ynformaasje? Nim dan kontakt op mei Marco Zijlstra.