Skriuwe yn ’t sân

Gjin digiboerd en ek gjin pen en papier. De bern út groep 3 gongen juster mei master Arnold nei it strân fan Reduzum. Ommers, der is neat sa moai as je namme skriuwe yn’t sân.