Skriuw it op…..

Ha jimme dat ek wolris…
Hersenspinsels, of deistige saken dy’t je dwaande hâlde, je kinne der wol in ferhaal fan skriuwe. Miskien wolle jimme it wol diele.
Mail dit dan of oare kopy foar woansde 20 jannewaris nei de Linepraat.