Skram wint Murphy’s quiz

21 groepen giene justerjûn mei-elkoar de striid oan op’e boppeseal. Fanatyk waard der skrept op allegear fraachstikken. Ek mei it aktearjen foar in film waard aardich punten makke. Al mei al wie de poedelpriis net foar ‘de winnaars’ mar foar de Hiemstra’s.
En wie de earste priis fan Murphy’s quiz foar de froulju fan Skram.