Skouderklopke frijwilligsters Op ‘e Terp

Alie van Essen mei graach nifelje. By toerbeurt helpt se op tongersdeimiddei by it deisintrum Op ‘e Terp. Dit fertsjinnet in skouderklopke .