Skoft

Mei dit moaie waar wolle in soad minsken barbecueë. Dat it fleis fleant by de Sixma’s de doar út. Nije wike sneon slute se de saak fanwege de fakânsje. Ferskate minsken wolle dêrom noch graach wat ekstra’s yn ‘e friezer. Al is it drok, de famylje makket altyd tiid frij foar kofje en de krante.