Skoft

Om healwei ienen is it itenstiid op Swinlân. Wurklju sykje dan har auto op. De learzen komme út, en mei de bôletromp op skurte hawwe se efkes in noflik heal oerke.