Skoech sette

Sinterklaas komt mar let oan dizze kear
Noch ien nacht sliepe, dan komt de âlde hear
Dus wurdt ek wer de skoech op set
Want fan in krisis hat hy neat heard Lês fierder