Skoalwiken It Sutelplak

Alders en fersoargers fan bern hoege (as se dat wolle) nei de simmerfakânsje allinnich skoalle wiken ôfnimme by It Sutelplak.
Foar earst wie der allinne 49 wiken opfang; 41 skoalle wiken en 8 fakânsjewiken. Nei de simmerfakânsje giet BSO It Sutelplak fan start mei ek de mooglikheid om allinne 41 skoalle wiken opfang ôf te nimmen, praktysk foar âlders dy’t sels yn it ûnderwiis wurkje as dy’t sels dan fry binne op hokker wize dan ek.