Skoalriderij

Der lei moai iis op ‘e baan en it wie prachtich riderswaar. De skoalriderij koe trochgean. De jonges en famkes fan de Trije Doarpen Skoalle makken der mei syn allen in moaie, spannende wedstriidmiddei fan.