Skoalkuorbal

350 skoalbern gongen freed te middei op it sportfjild fan Reduzum in sportive striid oan om it skoalkuorbal kampioenskip fan de Boarnsterhim. Der wiene 32 teams, mei kuorbaljende en net-kuorbaljende bern út de groepen 5, 6, 7 en 8. Wa gean der troch nei it Frysk kampioenskip? Lês fierder