Skoalfuotbal

De jonges en famkes fan groep 5 en 6 koene hjoed meidwaan oan skoalkampioenskippen fan Boarnsterhim. De mannen hiene it dreech yn’e poules. By de famkes wiene twa ploegen poulewinner en dêr moasten strafskoppen de beslissing bringe. Spitichergenoch skopte de oare ploech der ien mear yn as de TDS.