Skoalferlitters op’e Swalk

It skoaljier rint wer op syn ein, sa altiten gean de bern fan groep 7 en 8 op’e Swalk. Mei auto’s troch de profinsje in route ride en ûnderweis allegearre opdrachten dwaan. Dit groepke bern binne hjir op de foto by Epemastate yn Ysbrechtum, se ha fragen en kinne de antwurden op it boerd fine.