Skoalbern himmelje monumint

Ferline wike ha de bern fan groep 8 mei master Arnold it monumint by de tsjerke skjin makke.
4 maaie jûns om acht oere fynt hjir de betinking fan WOII plak.