Skiekundeles op deTDS

Op woansdeitemoarn rinne der, neist skoalpersoniel, in soad “frjemde minsken” yn skoalle om. Bern fan midden- en boppebou krije dan keuzelessen. Dizze moarn hat in groepke bern in skiekundeles hân fan Juf Yvonne. Sjoch fierder