Skerpe redens

Foar it slypjen fan jo redens kinne jo terjochte by Dirk van der Goot oan de Haedstrjitte 28. Noaren en houtsjes slypket er foar in pear sinten (€6 en €4) messkerp. Tillefoan 602670