Skermen yn Reduzum by Olympyske Spelen

Fryslân is in belangrike kandidaat as it giet om de Olympyske Spelen fan 2028. Mei alle romte en sportfasiliteiten meitsje we in soad kâns. Yn de gymseal fan Reduzum kin bygelyks it skermen plakfine. Lêz it artikel út de Ljouwerter krante.