Sjongend earbetoan foar Hessel, Geert, Jehannes en Durk

Op ‘e wize fan “wat bist do leaflik” waarden dizze mannen tasongen mei in liet foar Durk, Geert, Hessel en Jehannes, om harren te betankje foar de ynset foar tsjerke:
70+mânlju kinne noch hiel wat oan,
wrotte en wrame ’t is hiel gewoan
’t nije gêrs siedsje en slepe mei grêfstiennen
70+mânlju kinne wat oan……..